W STATYSTYCZNYCH PUBLIKACJACH

W publikacjach statystycznych podaje się m.in. następujące informacje o  uwzględnionych w analizie instytucjach: liczba teatrów (oper, operetek), liczba sal i miejsc (stan na wybrany dzień roku), liczba przedstawień i li­czba widzów w ciągu roku. Na podstawie tych danych można zbudować dwa proste wskaźniki określające dostępność oraz jeden wskaźnik określa­jący częstotliwość korzystania przez ludność z poszczególnych instytucji kulturalnych. Są to: liczba miejsc przypadających na 1000 mieszkańców, liczba przedstawień na 1000 mieszkańców oraz liczba widzów na jednego mieszkańca.Z analizy wskaźników zaliczonych do grupy pierwszej wynika, że każdy z nich charakteryzuje bądź wielkość bazy, bądź też częstotliwość jej udos­tępniania. Żaden nie uwzględnia natomiast obu tych elementów łącznie. Warunek ten spełnia wskaźnik pokazujący liczbę miejsc udostępnionych, przypadających na 1000 mieszkańców. Obliczam go, dzieląc przez liczbę ludności iloczyn średniej liczby miejsc w poszczególnych instytucjach widowiskowych (teatrach, operach itp.) oraz ogólnej liczby przedstawień w danej miejscowości, jednostce administracyjnej.

Leave a Comment