W ODRÓŻNIENIU OD TEATRU

Zanim przystąpimy do konstruowania modelu normatywnego dla tych instytucji, trzeba zauważyć, że — w odróżnieniu od teatrów operowych—  interesujące nas zależności są nieco słabsze. Tylko niektóre z wykorzysty­wanych dalej współczynników są wyższe niż 0,9, a część z nich mieści się w przedziale 0,7—0,8. Obniża to niewątpliwie wartość poznawczą modelu normatywnego.Analizę materiału rozpocznę od pytania: czy słusznie postąpiono, li­kwidując teatr muzyczny w Słupsku i czy w ogóle należało go tam lokalizować? W 1978 r. w teatrze tym zorganizowano 111 przedstawień, w sali liczącej 380 miejsc. W rezultacie udostępniono 42,2 tys. miejsc, a liczba wi­dzów wyniosła 22,3 tys. Z obliczeń opartych na równaniach regresji wynika, że w mieście tej wielkości należało spodziewać się 61,3 tys. miejsc udostę­pnionych, 40,8 tys. widzów. Można zatem twierdzić, że teatr słupski uzyski­wał w 1978 r. efekty znacznie gorsze, niż wynikałoby to z wielkości miasta.Decyzja o likwidacji teatru wydaje się więc słuszna. Odrębnym zagadnie­niem jest natomiast to, czy w mieście tej wielkości istnieje wystarczające zapotrzebowanie na teatr muzyczny. Do sprawy tej wrócę dalej.

Leave a Comment