DRUGA OBSERWACJA

Z drugiej obserwacji wnoszę, że przy tak wysokich współczynnikach korelacji liniowej dla liczby mieszkańców i parametrów instytucji najpro­stsza metoda określania parametrów obiektu dla miejscowości, które go jeszcze nie mają, może polegać na wyliczeniu tych parametrów z odpowied­nich równań regresji.Metodą taką posłużę się z jednej strony do określenia parametrów teatru, który należałoby wybudować w Krakowie, z drugiej — do wyzna­czenia dolnej granicy dla tego rodzaju instytucji. Wybór Krakowa nie jest przypadkowy. W tym trzecim co do wielkości mieście i drugim co do siły oddziaływania ośrodku kulturalnym teatr operowy nie ma stałej siedziby. Jeśli dodatkowo uwzględnić fakt, że w mieście tym mieszka i pracuje jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów polskich, twórca m.in. dzieł operowych, to chyba nie trzeba szerzej Uzasadniać tezy, że w Krakowie teatr operowy powinien mieć własną siedzibę. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, jak duży miałby to być obiekt?

Leave a Comment