POWIĘKSZENIE W NIESKOŃCZONOŚĆ

Zdaniem Marksa — nie można więc bezkarnie zwiększać stopy akumula­cji, zwłaszcza akumulacji rozumianej jako suma inwestycji produkcyjnych i    przyrostu środków obrotowych. Ograniczanie konsumpcji musi prowa­dzić do zahamowania reprodukcji kapitału.Analiza zapisanych w Kapitale opinii na temat źródeł kryzysów zmusza więc do skorygowania sformułowanych wyżej dyrektyw dotyczących pra­widłowości podziału produktu globalnego.Okazuje się bowiem, że nie jest możliwe powiększanie w nieskończoność ani całej wartości dodatkowej, ani jej kapitalizowanej części. W interesie właścicieli kapitału leży odpowiednie zwiększenie tej części produktu glo­balnego, która w schematach reprodukcji określana jest jako v. W ich inte­resie leży także odpowiedni podział kapitalizowanej części wartości dodat­kowej na środki trwałe, obrotowe i siłę roboczą.

Leave a Comment