OGÓLNA PRAWIDŁOWOŚĆ

Międzygałęziowe różnice są z kolei pochodną tej ogólnej prawidłowości. Łączny obrót kapitału w gałęziach,w których wysoki jest udział kapitału trwałego, trwa dłużej niż w gałęziach, w których dominuje kapitał obrotowy i zmienny, przy założeniu -— rzecz jasna — że poszczególne rodzaje kapitału krążą w poszczególnych gałęziach w jednakowym tempie i że istnieje zbyt dla wy­tworzonych towarów. Zależności, o których mowa, zachodzą tylko wówczas, gdy kapitalizo­waną część wartości dodatkowej, powiedzmy po prostu— fundusz akumulacji, wykorzystuje się w taki sposób, że zachowane są właściwe proporcje pomiędzy kapitałem trwałym, obrotowym i zmiennym, tzn. dostępny kapitał trwały umożliwia produkcyjne wykorzystanie kapitału obrotowego i zmiennego, poszczególne składniki kapitału pozostają w stosunku do siebie w odpowiedniej proporcji.

Leave a Comment