POCHODZENIE INFORMACJI

Informacje pierwszego rodzaju pochodzą z odpowiednich sprawozdań GUS; informacje drugiego rodzaju ustalono indywidualnie dla poszczególnych miast (było to możliwe ze względu na niewielką liczbę instytucji widowiskowych). Aby analizy takie można było prowadzić dla wszystkich instytucji, niezbędne jest, by obligatoryjnym składnikiem spra­wozdań sygnowanych przez GUS był statystyczny symbol miejscowości, nadawany przez Biuro Spisów GUS. Umożliwiłoby to wiązanie sprawozda­wczości rzeczowej i finansowej z materiałami opisującymi sieć osiedleńczą kraju. Powstałaby w ten sposób możliwość charakteryzowania jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w tych samych, w podobnych i w różnych miejscowościach. W efekcie można byłoby określać pożądane parametry instytucji lokalizowanych w miejscowościach o różnej wielkości, funkcji w układzie osiedleńczym i administracyjnym itp.

Leave a Comment