POPYT NA PRACĘ

Gdy zatem trzeba tworzyć popyt na pracę prze­mysłu i budownictwa, żyjących z inwestycji, to budujmy nie nowe zakłady przemysłowe, lecz raczej mieszkania, urządzenia komunalne, trasy komu­nikacyjne, placówki oświatowe, szpitale itp. Wpływ stopy inwestycji na dynamikę dochodu narodowego nie był — jak już powiedziano — przedmiotem szczegółowych analiz empirycznych. Nie są mi również znane późniejsze publikacje na ten temat. Można więc odwołać się co najwyżej do analiz empirycznych pośrednio dotyczących tej sprawy.M. Nasiłowski w cytowanej już książce Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL podjął próbę weryfikacji funkcji produkcji Cobba-Douglasa na podstawie danych dotyczących gospodarki polskiej w latach 1950—1970. Z przeprowadzonych przez niego obliczeń wynika, że zależ­ność pomiędzy wielkością dochodu narodowego (D) a wielkością majątku trwałego (F) oraz zatrudnienia (Z) przybiera  postać.

Leave a Comment