RÓŻNICE W ANALIZACH

Powstaje w związku z tym pytanie: jak duże obiekty należałoby w nich wybudować? By oszacować te wielkości posłużmy się równaniami regresji opisującymi zależność pomiędzy liczbą mieszkańców miasta-siedziby (xQ) a liczbą miejsc udostępnionych (x5).Różnice między analizowanymi latami są niewielkie. Jak określić liczbę miejsc w teatrach? Z analizy korelacyjnej wynika, że liczba przedstawień w teatrach muzycznych nie pozostaje w żadnym związku z liczbą mieszkań­ców. Współczynnik korelacji dla liczby miejsc i liczby mieszkańców wyno­sił w 1978 r. 0,742, a w 1983 r. obniżył się do 0,595. Oba współczynniki są zatem wyraźnie niższe niż współczynniki dla miejsc udostępnionych. Trzeba zatem przyjąć, że w obu latach inwestor ma swobodę w zakresie wyboru relacji, jaka będzie istniała między liczbą miejsc i liczbą przedsta­wień.Jeśli taka swoboda istnieje, to niewątpliwie lepiej jest budować małe obiekty i zwiększać liczbę przedstawień. Nie wpływa to bowiem ujemnie na liczbę widzów, sprzyja natomiast lepszemu wykorzystaniu obiektów i zes­połów artystycznych.

Leave a Comment