ISTOTNE ZNACZENIE

Na przykład wówczas, jeśli wsie, w których powinny się znaleźć takie same instytucje (np. kina lub domy kultury), są położone na tyle blisko, że może je obsługiwać jedna instytucja. W tej chwili trudno powiedzieć, jak często będziemy spotykać tego rodzaju przypadki. Odpowiedzi na to pytanie do­starczą szczegółowe analizy przestrzennego rozmieszczenia wsi, w których powinny się znaleźć poszczególne zestawy instytucji. Przy podejmowaniu konkretnych decyzji lokalizacyjnych proponowany model normatywny może więc sluzyć za narzędzie pcmocnicze, pozwalające odnieść konkretną decyzję do sytuacji w całym kraju. Przy takim ostrożnym wykorzystaniu model ten może być użyteczny już teraz. Istotniejsze znaczenie mają—jak się wydaje — przyjęte ustalenia w analizach przestrzennego zróżnicowania wyposażenia wsi w infrastruk­turę. Przydatność wskaźników proponowanych w modelu normatywnym można ocenić, porównując je ze wskaźnikami tradycyjnymi.

Leave a Comment