NA PODSTAWIE WIEDZY

Już na tej podstawie, a także na podstawie wiedzy, jakiej dostarcza bieżąca obserwacja życia gospodarczego, można twierdzić, że warunki po­stawione przez Kaleckiego gospodarce, do której mógłby się odnosić jego model, nie były najprawdopodobniej spełnione ani w roku 1950, ani później. Stąd wniosek, że formuła ta nie może być podstawą twierdzenia, że w okresie powojennym rosnąca stopa inwestycji sprzyjała wzrostowi do­chodu narodowego, że przy rosnącej kapitałochłonności należało ją zwię­kszać po to, by utrzymać taką samą dynamikę dochodu narodowego. Wyniki analizy korelacyjnej potwierdzają zatem jedynie wnioski, do których można było dojść drogą analizy dedukcyjnej. Mogą być one po­średnim dowodem na to, że w badanym okresie moce wytwórcze nie były w pełni wykorzystane. Analiza ta nie pozwala jeszcze na określenie wszystkich przyczyn i skali tego niewykorzystania. Można jedynie powiedzieć, że skala ta była na tyle duża, że rosnącej stopie inwestycji nie towarzyszyły przyrosty dochodu narodowego. Działo się tak prawdopodobnie dlatego, że już w planie 6-letnim przekroczony został dopuszczalny poziom obcią­żenia dochodu narodowego inwestycjami produkcyjnymi.

Leave a Comment