KAŻDA JEDNOSTKA TOWARU

Chociaż każda jednostka towaru ma wartość użytkową, to jednak wszystkie te jednostki część tej wartości tracą.Stan o którym mowa, nie musi prowadzić do globalnego kryzysu. W gos­podarce, w której istnieje swobodny przepływ kapitału pomiędzy gałę­ziami produkcji, a zarazem kapitały konkurują z sobą „wzrost lub spadek wartości rynkowej wskutek tej dysproporcji, pociąga za sobą przenoszenie i   wycofywanie kapitału z jednej gałęzi produkcji do innej, wędrówkę ka­pitału z jednej gałęzi produkcji do innej” . Niemniej jednak w samym tym wyrównywaniu tkwi już teoretyczna możliwość kryzysu. Gdy zatem istnieje znaczna swobodą w lokowaniu kapitału w poszczegól­nych gałęziach produkcji, dysproporcja między wielkością produkcji a chłonnością poszczególnych segmentów rynku nie musi prowadzić do globalnych kryzysów.

Leave a Comment