PRZY OKREŚLANIU PARAMETRÓW

Przy określaniu parametrów instytucji potrzebnych w miastach o różnej liczbie mieszkańców, trzeba wiedzieć, na które z nich najsilniej oddziałuje liczba mieszkańców, od czego zależy liczba widzów, a wreszcie — co wpływa na intensywność wykorzystania obiektów. Zależności te badałem, oblicza­jąc współczynniki korelacji liniowej oraz parametry równań regresji li­niowej. Z analizy współczynników korelacji liniowej wynika, że w przypadku teatrów dramatycznych — podobnie jak w przypadku operetek — wielkość miasta najsilniej oddziałuje na liczbę miejsc udostępnionych. Zarówno w 1978, jak i 1983 r. parametr ten był najsilniej skorelowany z liczbą lud­ności. Współczynniki korelacji liniowej wynosiły odpowiednio: 0,914 i 0,926. Dla naszej analizy istotne znaczenie może mieć fakt, że z liczbą mieszkańców silniej skorelowana jest liczba przedstawień niż liczba miejsc. Współczynniki korelacji liniowej dla liczby mieszkańców i liczby przedsta­wień wyniosły odpowiednio: 0.911 i 0,922, a dla liczby miejsc — 0,909 i 0,915. Różnice są zatem minimalne. Pozwalają jednak twierdzić, że pun­ktem wyjścia określenia parametrów obiektów potrzebnych w miastach różnej wielkości powinna być liczba miejsc udostępnionych.

Leave a Comment