PUBLIKOWANE DANE

Można jednak podjąć niektóre z rysujących się tu problemów. Przyjmujemy, że tempo, w jakim dokonuje się proces reprodukcji roz­szerzonej, opisują dane o dynamice dochodu narodowego brutto w cenach stałych. Takie dane publikuje GUS. W dalszej analizie wykorzystujemy osiem szeregów czasowych: 1950—1955, 1950—1960, 1960—1970, 1970— —1980,1950—1970,1950—1980,1960—1980,1970—1980.Przyjmujemy również, że tempo, w jakim odbywa się proces reprodukcji rozszerzonej, zależy m.in. od struktury dochodu narodowego podzielonego. Jedną z proporcji, które nas interesują, jest proporcja pomiędzy środkami przeznaczonymi na odtworzenie i powiększenie środków trwałych (mr+c,= —pr) oraz środkami przeznaczonymi na powiększenie środków obroto­wych i rezerw (m0—0)Ponieważ nie znamy trzeciego ze składników akumu­lacji, nie możemy badać zależności pomiędzy dynamiką dochodu narodowe-’ go a udziałem w nim całej akumulacji (w rozumieniu Marksowskim) oraz jej strukturą.

Leave a Comment